Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna się obowiązywanie ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO i RADY(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

Administrator Państwa danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Drzewna Spółdzielnia Pracy SPÓLNOTA Białka, 34-220 Maków Podhalański (dalej, „administrator lub SPÓLNOTA”).

Dane kontaktowe administratora Państwa danych osobowych

Dane kontaktowe administratora są następujące:
DSP Spólnota, Białka 34-220 Maków Podhalański.
e-mail: spólnota@spolnota.pl

Dane kontaktowe koordynatora danych osobowych:
Tomasz Szmidt.
e-mail: tszmidt@poczta.onet.pl 

Źródło pochodzenia Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe zostały pozyskane przez Administratora w ramach relacji biznesowych nawiązanych pomiędzy Administratorem a podmiotem, którego Państwo jesteście przedstawicielem (ewentualnie osobą wyznaczoną do kontaktu), które to relacje zostały nawiązane w związku z rozmowami handlowymi, zawarciem lub realizacją umowy pomiędzy Administratorem a wspomnianym podmiotem (dalej „Umowa”). Pani/Pana dane osobowe uzyskaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana m.in. z wizytówki przekazanej przez Panią/Pana pracownikom lub współpracownikom Administratora lub z formularza kontaktowego znajdującego się na stronie WWW Administratora. Pani/Pana dane osobowe mogliśmy również uzyskać od podmiotu, którego Państwo byliście przedstawicielem lub ze źródeł publicznie dostępnych takich jak REGON, CEIDG lub Krajowy Rejestr Sądowy.

Kategorie Państwa danych osobowych, które przetwarzamy

Przetwarzane dane to:
imię i nazwisko, stanowisko służbowe/rola w strukturze, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, numer telefonu stacjonarnego i numer faksu. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzane są jedynie na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody(oświadczenie).

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • zawarcie i wykonanie Umowy, ustalenie oraz dochodzenie naszych roszczeń wynikających z Umowy oraz obrona przed roszczeniami wynikającymi z Umowy.
 • utrzymywanie relacji biznesowych z naszymi potencjalnymi, obecnymi lub byłymi kontrahentami (m.in. utrzymywanie kontaktu).
 • udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie przekazane nam za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie WWW.
 • marketing bezpośredni naszych produktów i usług tj. telefonicznego lub SMS przekazywania lub mailowego przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • wypełnienie przez nas obowiązków prawnych np. realizacja Państwa praw wynikających z RODO związanych z rachunkowością i podatkami (np. wystawianie i przechowywanie faktur związanych z Umową).

Podane przez Panią/Pana danych nie jest ani wymogiem ustawowym, ani umownym, ani też warunkiem zawarcia jakiejkolwiek umowy. Nie jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania. Jednakże w zakresie w jakim celem przetwarzania jest zawarcie i wykonanie Umowy nie podanie przez Państwa danych osobowych może uniemożliwić lub utrudnić zawarcie lub wykonanie Umowy.

Odbiorcy Państwa danych osobowych

 • osoby upoważnione przez nas do przetwarzania danych osobowych – nasi pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych aby wykonywać swoje obowiązki,
 • podmioty, którym zlecimy wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania Państwa danych osobowych (podmioty przetwarzające), w szczególności podmioty takie, jak: dostawcy usług IT, firmy windykacyjne, usługi logistyczne i kurierskie i recyklingowe, kancelarie prawne i audytorzy zewnętrzni, oraz ich upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych usług.
  Ponadto, Administratora udostępni Pani/Pana dane osobowe upoważnionym instytucjom lub organom, w przypadku, w którym obowiązek takiego udostępnienia będzie wynikał z obowiązującego prawa (m.in. na żądanie policji, prokuratury, sądu).

Prawa Państwu przysługujące:

 • przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora;
 • dostępu do Pani/Pana danych osobowych (zgodnie z art. 15 RODO);
 • sprostowania Pani/Pana danych osobowych (zgodnie z art. 16 RODO);
 • usunięcia Pani/Pana danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) (zgodnie z art. 17 RODO);
 • ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (zgodnie z art. 18 RODO);
 • przeniesienia Pani/Pana danych osobowych (zgodnie z art. 20 RODO).
 • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Państwa zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: spólnota@spolnota.pl

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie albo innego organu nadzorczego posiadającego kompetencję do rozpoznania skargi. W szczególności zgodnie z art. 21 RODO

back to top